عرضه اولیه سهام

عرضه اولیه سهام نماد: آریا نام شرکت: پليمر آريا ساسول سهمیه هر کد: حداکثر 100سهم دامنه قیمت: 65.011 الی 65.119 ریال زمان ثبت سفارش: 1399/03/07 حداکثر نقدینگی مورد نیاز: 6.550.972 ریال عرضه اولیه سهام چیست؟ عرضه اولیه یا عرضه عمومی اولیه یعنی وقتی سهام یک شرکتی برای اولین بار در بورس می‌آید و ما بتوانیم Read more about عرضه اولیه سهام[…]

My Personal WEBsite